Monica: ‘Challenge Sports, een geweldig traject. Moeten er meer van komen!’

Over Challenge Sports

Challenge Sports bestaat dit jaar 25 jaar! Een kwart eeuw waarin het traject steeds verder ontwikkeld en verfijnd is, waardoor inmiddels duizenden Rotterdamse jongeren van een uitkering naar school en werk zijn geholpen.

Directeur Johan van Haga, zelf ervaringsdeskundige, heeft Challenge Sports opgericht met als doel jongeren meer kansen te bieden. Als 23-jarige werkte hij met alternatief gestraften, gaf ze training Sport & Techniek en bracht ze sociale vaardigheden bij. Hij leerde ze om hun agressie te beheersen en om op tijd te komen, maar kwam erachter dat er daarna geen vervolgtraject meer voor hen was. Hij ging in gesprek met met de gemeente om hier een oplossing voor te vinden.

Het resultaat was Challenge Sports.

Challenge Sports richt zich op werkloze jongeren, vrijwel altijd zonder startkwalificatie, waarbij sprake is van multiproblematiek. Dit houdt in dat er problemen zijn op meerdere leefgebieden van de zelfredzaamheidmatrix, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, gedragsproblematiek, een ongezond dagritme, schulden of gebrek aan sociale vaardigheden.

Volgens Johan zie je bijvoorbeeld dat vrouwelijke deelnemers vaak onvoldoende assertief, terwijl de mannelijke deelnemers juist dikwijls moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit. Door al deze problematiek kunnen jongeren niet zelfstandig doorstromen naar school of werk. Challenge Sports werkt met een breed scala aan jongeren, maar richt zich vooral op de ‘midden’ categorie.

Buiten de doelgroep vallen jongeren met zware verslavingsproblematiek, die ‘extreem’ gedrag vertonen, zonder huisvesting, zonder basisbegrip van de Nederlandse taal, met zware psychische problematiek of met een kind waarvoor geen opvang geregeld kan worden.

“Veel van de coaches hebben zelf dit traject gevolgd of in de schoenen van de deelnemers gestaan en weten daardoor goed in te spelen op hun belevingswereld.”